کتابخانه دیجیتال


تیمورشاه دومین پادشاه  سلسلۀ دُرانی (اَبدالی) و بزرگترین پسر احمدشاه درانی بود.

تیمورشاه در ۱۱۵۵خورشیدی در مشهد به دنیا آمد. پس از فوت احمدشاه درانی در سال ۱۱۶۷ به ولیعهدی انتخاب شد. در همین سال به سبب حملة احمدشاه به خراسان و دور بودن احمدشاه از افغانستان، تیمور نایب السلطنه مقرر گردید. تیمورشاه در سال ۱۱۶۸ از لاهور به هرات بازگشت و از آن پس تا زمان فوت احمدشاه، حاکم هرات بود.

او در سال‌های ۱۷۷۳ تا ۱۷۷۵ برای فاصله گرفتن از ستیزه‌های موجود بین قبیله‌های پشتون و برای تحکیم قدرت خود در شهر پررونق کابل، پایتخت قلمرو خود را از قندهار به کابل منتقل کرد.

دیوان اشعار تیمورشاه درانی به همت آقا نوید از روی نسخه های ارگ کابل ، انستیتو شرق شناسی تاجیکستان و دو نسخه شخصی دیگر در گنجینه فارسی قرار داد شده


آثار او در این مجموعه :