کتابخانه دیجیتال


 افسرالملوک عاملی (اعتصام) در خانواده ای صاحب نام چشم به جهان گشود. وی از کودکی شعر می سرود و در جوانی با میرزا حبیب الله خان از نواده های شیخ بهاء الدین عاملی وصلت کرد. بانو افسرالملوک سرودن کوروش نامه را در پنجاه سالگی آغاز نمود اما کسالت مزاج اجازه پایان کتاب را به ایشان نداد. از این رو این کتاب که از ” تاریخ مختصر ایران باستان ” به عنوان منبع استفاده کرده است، دوره زمانی حکومت سلاطین ماد تا بر تخت نشستن خشایارشا را در برمی گیرد. مثنوی کوروش نامه با فضایی حماسی سروده شده و در سال ۱۳۴۴ به همت فرزند شاعر و توسط انتشارات کتابخانه ابن سینا به چاپ رسیده است. l منبع


آثار او در این مجموعه :